Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktikplan for pædagogstuderende ved STU Ikast-Brande

 

Beskrivelse af STU Ikast-Brande og målgruppen:

 

 

STU Ikast-Brande er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Uddannelsen henvender sig til unge i alderen 16-25 år der har særlige behov. Vi underviser i henhold til LOV nr. 564 af 06/06/2007.

(læs mere på: http://www.uutoender.dk/filestore/files/10881.pdf)

På STU Ikast-brande er formålet med Ungdomsuddannelsen:

 

 • At den enkelte unge lærer at leve sit eget liv
 • At de unge udvikler personlige, sociale og faglige kompetencer så de kan deltage selvstændigt og aktivt i voksenlivet
 • At skabe sammenhæng mellem de unges ungdomsliv og voksenliv.

 

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik. Praktikkerne er individuelle tilrettelagte. I undervisningen lægges der vægt på at vedligeholde færdigheder, udvikle interesser samt at få personlig indsigt og selvforståelse. Undervisningen foregår som praktisk almen undervisning og emneundervisning. Den almene undervisning retter sig mod personlig og social udvikling kombineret med samfundsfag. Der kan heri indgå fag, der støtter fritids- og interessebetonede aktiviteter. Vi arbejder med bo-undervisning med formålet at den enkelte får viden og indsigt i selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi. Herunder er kendskab til offentlige tilbud samt anvendelse af hjælpemidler også en del af de unges forberedelse til voksenlivet.

 

Ikast kommunes byråd vedtog ultimo april 2010, at starte STU Ikast-Brande op pr. 1 aug. 2010

 

Den pædagogiske praksis på STU Ikast-Brande består af pædagogiske og læringsmæssige metoder, som bygger på en forståelse af at elevernes handicap og vanskeligheder har baggrund i hjerneorganiske dysfunktioner med deraf følgende kognitive vanskeligheder, dårlig social kompetence og andre afledte vanskeligheder.

Eleverne har som følge af deres handicap et behov for et individuelt tilrettelagt og særligt velstruktureret undervisnings- og specialpædagogisk miljø.

På STU Ikast-Brande arbejdes der ud fra en positiv tankegang,samtmed kognitive pædagogiske værktøjer, struktureret pædagogik, forudsigelighed og tydelighed.

 

Forventninger til den studerende

 

 

 • 1. praktikperiode: (seminariets studieordningen)

Faglige kompetencemål

Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan

 1. indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis,
 2. indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer,
 3. deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer,
 4. opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis,
 5. begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og
 6. demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Den pædagogiske relation

 1. Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces.
 2. Samspilprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen
 3. Kommunikation, samspil og konflikter i relationer.
 4. Magt og etik i relationer

 

 

 • 2. praktikperiode (studieordningen)

Faglige kompetencemål

Målet for 2. praktikperiode er, at den studerende kan

 1. indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske  

arbejde,

 1. deltage i udviklings- og forandringsprocesser,
 2. planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer,
 3. dokumentere og formidle pædagogisk praksis og
 4. begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

2. praktikperiode: Den pædagogiske institution

a. Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende.

b. Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling

c. Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af 

    de kulturelle og samfundsmæssige vilkår.

d. Praktikstedets organisation, kultur og ledelse.

e. Internt og eksternt samarbejde.

f.  Magt og etik i den institutionelle ramme

 

 

 • 3. praktikperiode (studieordningen)

Faglige kompetencemål

Målet for 3. praktikperiode er, at den studerende kan

 1. beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den  

      pædagogiske profession,

 1. yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov,
 2. redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt,
 3. skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og
 4. redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling.

 

          Centrale kundskabs- og færdighedsområder

3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

a.   Professionens arbejdsområder og opgavefelt.

b.   Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder.

c.   Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder der  

      videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder.

 1. Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens 

      historiske og kulturelle udvikling.

f.    Den pædagogiske professions faglige bedrag til løsning af tværprofessionelle opgaver.

 

 

 • Overordnede forventninger til praktikperioden

-           At den studerende er bekendt med tavshedspligten i forhold til elever, forældre      

     og personale.

-           At den studerende tager initiativ og undrer sig i hverdagen

-           At den studerende deltager i personalemøder, forældremøder, samt øvrige arrangementer på STU Ikast-Brande

-           At den studerende har overvejet, hvilke ideer han/hun synes, at det kunne være spændende at arbejde med i læringsmålene.

-           At den studerende laver en selvstændig gennemførelse af en tilrettelagt aktivitet. Eller et undervisningsforløb.

-           At den studerende giver sig tid til at være studerende.

-           At den studerende skriver dagbog/logbog.

-           At den studerende er nysgerrig, spørgende og samarbejdsvillig.

-           At den studerende tilegner sig handicapforståelse (Gennem arbejdet  med eleverne,  gennemgang af journaler og relevant litteratur, gennem praktikvejlederen,  samt gennem kollegaerne).

-           At den studerende opnår kendskab til og forståelse af baggrunden for STU Ikast-Brande   

       pædagogiske praksis (herunder en forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis)  

       på STU Ikast-Brande bl.a. via observationer og iagttagelser).

       -     At den studerende er opsøgende i det pædagogiske arbejde og har gå-på-mod.

       -     At den studerende som ny i teamet lige stikker en finger i jorden, samt er ydmyg overfor  

             arbejdspladsens regler og rutiner, dog skal teamet give plads til, at den studerende er 

             studerende.

       -    At den studerende overholder aftaler og passer tiden.

       -    At den studerende  passer på sig selv og sine kollegaer.

       -    At den studerende informerer teamet om sine mål.

      

  

 • HVAD KAN DEN STUDERENDE FORVENTE AF STU Ikast-Brande

-         En anerkendende tilgang

-         Aktive kollegaer

-         Medinddragelse

-         Forventninger til dig som studerende fra dine kollegaer

-         Faglige bevidste kollegaer

-          At få indsigt i elevernes handicap

-         Vejledning herunder tid til refleksion og konstruktiv kritik.

-         Deltagelse i den interne uddannelse/intern kursus virksomhed

-         Før praktikstart få tilsendt informationsmateriale om STU Ikast-Brande

 

 

 • Den studerendes mål og forventninger

Den studerende har tænkt over, samt påbegyndt sine læringsmål og forventninger til praktikperioden til første vejledningstime. Derefter diskuteres disse med din praktikvejleder.

 

OBS! Ved udarbejdelsen af praktikantens læringsmål tages der hensyn til den enkelte studerende. Det vil sige, at målene udarbejdes individuelt og med henblik på den enkelte studerendes ressourcer.

 

 

Vejledning

 

Nedenstående tjekliste gennemgås med den studerende i løbet af den første praktik uge:

 

1)      Sygepolitik og procedure ved syge- og raskmelding

2)      Tavshedspligt

3)      Udlevering af nøgle

4)      Kostpolitik samt pris for at spise på STU

5)      Organisationen

 

Der gives vejledning 1 time hver uge.

 

Dagsorden til vejledning:

Det er elevens opgave, i samarbejde med vejlederen, at udarbejde en dagsorden til vejledningstimerne. Eleven kan sætte emner på dagsorden ud fra faglig interesse eller personlige problemstillinger. Vejlederen kan sætte emner på dagsorden i forhold til at guide og hjælpe eleven i forhold til faglighed og personlige problemstillinger der er relevante i forhold til elevens daglige arbejde på STU Ikast-Brande. Den ugentlige vejledningstime har derved til formål at kvalificerer eleven i forhold til de daglige gøremål.  

 

 • Hvordan går det?
 • Hvordan går det i forhold til læringsmål og opfyldelse af disse?
 • Opgaven
 • Elever

 

Den studerende starter med sin lærings mål inden praktikken påbegyndes. I opstartsfasen af praktikken laves læringsmålene færdige. Den studerende læringsmål skal godkendes af såvel praktiksted som uddannelsesinstitution senest tre uger efter praktikperiodens begyndelse. De godkendte læringsmål danner grundlag for udtalelsen i henhold til § 14 stk. 3 (midtvejudtalelsen), samt for den afsluttende skriftlige indstilling til godkendelse eller betænkelig § 22 stk.1.

Løbende vil målene blive vurderet for at se om de er realistiske og herudfra udarbejde en plan og strategi for, hvordan målene bedst kan opnås. I vejledningstimerne vil den studerende i samarbejde med vejlederen evaluere praktikperioden. Dette gælder både den faglige og personlige del.

 

Relevante begreber for min praktik på STU Ikast-Brande?

Autisme spektrum forstyrrelse (ASF) er en kompliceret diagnose, som det endnu ikke er muligt at afgrænse 100 %. ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der viser sig, før barnet er 3 år. At det er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse betyder, at flere aspekter indenfor barnets udvikling er påvirket af handicappet.  De 3 overordnede symptomer ved ASF er afvigende socialt samspil, afvigende kommunikation, samt manglende forestillingsevne. Disse symptomer optræder i forskelligt omfang og kommer forskelligt til udtryk fra person til person, hvilket også indikeres i beskrivelsen 'autisme spektrum forstyrrelse'. Ligeledes er det almindeligt, at symptombilledet skifter i takt med barnets alder og udvikling.

 

Diagnosen ADHD er karakteriseret ved kroniske, vedvarende vanskeligheder i form af: Opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet. Ligesom ved ASF optræder symptomerne hos mennesker med ADHD i forskelligt omfang ligesom det kommer forskelligt til udtryk fra person til person. Hos nogle vil handicappet komme til udtryk ved overvejende opmærksomhedsforstyrrelser, hos andre er det overvejende hyperaktivitet og impulsivitet, atter andre er mere passive og atter andre igen vil være påvirket af alle symptomerne i lige høj grad.

 

Vores elever på STU Ikast-Brande  med ASF og ADHD er afhængige af den samme form pædagogik, hvilket blandt andet er faste rammer, struktur, tydelighed og forudsigelighed. En måde at skabe dette miljø på er bl.a. ved at arbejde med visuelle støttesystemer, følge alle aftalte regler, være tydelig i sit kropssprog og sin tale, ved hjælp af sociale historier, arbejdsskemaer og anerkendelse af den enkelte elev og hans eller hendes handicap. Derudover arbejdes der med individuelle belønninger, hvilket er en hjælp til at motivere den enkelte elev i det daglige skolearbejde Her på STU Ikast-Brande

-           Handicap forståelse

-           UU - Uddannelsesplan

-           Udviklingshæmmede

 

 

Relevant litteratur, hjemmesider og film:

Bøger:

Levine, Mel

Børn med alle slags hjerner - Alle kan lære

 

Peeters, Theo

Autisme - Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis

 

Damm, Dorte & Thomsen, Per Hove

Om børn og unge med ADHD

 

Hjemmesider:

www.ligeværd.dk

www.uuherning.dk

 

Film:

 Lises mange sedler

 

Tværprofessionelt samarbejde

STU Ikast-Brande samarbejder med blandt andet forældre, sagsbehandlere og UU Vejledere.

Derudover er der et tæt tværprofessionelt samarbejde internt på STU Ikast-Brande. Derfor er det væsentlig i arbejdet at have:

-           Kendskab til normaludviklingen og blik for afvigelser.

-           Viden og forståelse for elevernes handicap.

-           Evnen og viljen til tilegnelsen af ny viden og etablering af nye forståelsesrammer.

-           Evnen til at se eleverne stærke og svage sider.

-           Evnen til at formulerer mål, midler, metoder og udvælge materialer.

-           Evnen til at skabe en struktureret og forudsigelig ramme for eleverne.

-           En bevidsthed om kommunikationsformers betydning og behovet for variation af disse.

-           Bevidsthed om rollers betydning

-           Kendskab til egne grænser og respekt af andres.

-           Fokus på at en sag kan ses ud fra forskellige perspektiver, herunder forældrenes, egne, lederens samt andre samarbejdspartneres.

 

 

 

STU Ikast Brande
Hagelskærvej 15
7430 Ikast
E-mail: stu@ikast-brande.dk
Tlf.: 99 60 52 90